The Yeshiva Choir Practices for Shabbat Zachor
Erev Shabbat Zachor 5772