Mazal tov to Dr. Dov Aharon ’03 and Elisheva ’04MO Goldstein on the birth of Jakob Catriel Lev.
 
Mazal tov to Rav Dovid and Ilana Gottlieb on the birth of a grandson, born to Eliana and Naftali Rochwarger.
 
Mazal tov to Rabbi Chaim ’95 and Avital Strauchler on the bar mitzvah of their son Zvi.
 
Mazal tov Danny ’11 and Eliana Abboudi on the birth of Shira Miriam. Mazal tov also to aunts and uncles, Shimshon ’15 and Zoe ’15MO Dicker, and Isaac Abboudi ’19.
 
Mazal tov to Jeremy Elliott ’14MTA on his engagement to Aviva Sireling.
 
Mazal tov to Mordi Horowitz ’19 on his engagement to Ronit Goldminc.
 
Mazal tov to Yonatan ’17MTA and Leeat Ovad on the birth of Tair.
 
Mazal tov to Gavi Benoff ’22 on making aliya.