Mazal tov to Shmuel ’11 and Merav Ebert on the birth of Noam Shalom. Mazal tov also to Merav’s brother, Gilad ’08.
 
 
Mazal tov to Yonatan Fine ’18 on his engagement to Arley Bornstein.
 
 
Mazal tov to Yaakov Felder ’12 on his engagement to Sarah Stahl.
 
 
Mazal tov to Dovi ’10 and Rachel Soffer on the birth of a boy.
 
 
Mazal tov (x3) to David ’04 and Lillian Khaski on the birth of triplets (a boy and 2 girls).