Mazal tov to Rafe ’97 and Sharon Sasson on the birth of a boy.
 
Mazal tov to Doniel Fodiman ’18 on making aliya.
 
Mazal tov to Darkaynu staff member Daniel and Sara Tanen on the birth of a girl.
 
Mazal tov to David ’07MTA and Liora Gordon on the birth of a girl.
Mazal tov also to David’s brother, Joshua Gordon ’09MTA. 
 
Mazal tov to Nathan Gordon ’15MTA on his engagement to Anita Zeltsman.
 
Mazal tov to Eli Spector ’18MTA on making aliya.
 
 
Mazal tov to Michi ’07MTA and Chana Hayman on the birth of Ezri Yehuda.
Mazal tov also to Michi’s siblings, Ilan Hayman ’05MTA, Liron ’09MTA and Tamar ’15MO Hayman, and Noam Hayman ’13MTA.
 
Mazal tov to Doron Lavan ’07MTA on his engagement to Louise Esther Solomon.
Mazal tov also to Doron’s brother, Ilan Lavan ’10MTA.