Mazal tov to Rabbi Dov '95 and Esther Malka Karoll on the birth of a girl, Hodaya Chana.
 
 
Mazal tov to uncles Avinoam Erdfarb '03 and Ira Karoll '99.

May they be zocheh legadla leTorah, leChuppa, uleMa'asim Tovim!