Mazal tov to Rav Dov ’95 and Esther Malka Karoll on the birth of a boy!
 
Mazal tov also to Dov’s brother, Ira Karoll ’99.

May they be zocheh legadlo leTorah, leChuppa, uleMa'asim Tovim!!