Mazal tov Daron Biddle ’13MTA and Dayle Disler upon their marriage!
 
Mazal tov also to Daron’s brother, Illan ’15MTA, and Dayle’s brother, Mathew ’16MTA.

May they be zocheh to build a bayit ne'eman beYisrael!!