Mazal tov to Menachem ’99 and Avigayil Danishefsky on the birth of a girl.

May they be zocheh legadla leTorah, leChuppa, uleMa'asim Tovim!!