Mazal tov to Nadav '04 and Shifra Steindler upon the birth of Lavi Avraham.

May they be zocheh legadlo leTorah, leChuppa, uleMa'asim Tovim!!