Yeshivat Har Etzion mourns the passing of Mr. Ashley Klinger z"l

Father of Simon '00 and Michael '03

 

HaMakom yenachem etchem betoch she'ar avelei Tzion veYerushalayim.