Condolences to Matthew Tucker ’07MTA on the loss of his mother, Charlene z”l.

HaMakom yenakhem otam betokh she'ar avelei Tzion veYerushalayim.